کربلا جویان

کربلا جویان

وب سایت خبری

وجوب نبرد با دشمنان محارب‏

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۴/۲۸

فرهنگ حضرت حق که از روزگار آدم ابوالبشرز اسلام بوده، و تا قیزامت هم اسلام اسزت، هدفى جز هدایتز انسان به سوى مبدء و مزعاد و کمال و رشزد، و ادزب و تربیت و آراسته شدنش به اخلاق حسنه و عمل صالح و تأمین سعادت دنیا و آخرت نداشت و ندارد.
ز
اسلام انسان را به زعقل و اندیشه و تفکر و تدبیر در حقایق و ظاهر و باطن هستى و آیات تکوینى و تشریعى، براى رسیدززن به اوج کمال و تحصیل زخیر دزنیا و آخرت دعوت میکند، و از او میخواهد که با بکارگرفتن عقلش نسبت به طقبول فرهنگ زندگى فرهنگ ذاحسن را که همان آئین اسلام است تن دهد، تا از سلامت همه جانبه و عدالت و انصاف در همه شئون زندگى بهرطزه گردد، این است حقیقت و اساس دعوت اسلام، دعوت به عبادت معبود حقیقى، دعوت به صلح و امنیت،ذ دعوت به صدق و صفا، دعوت به مهر و وزفا، دعوزت به تحصیل خیر و سعادت، دعوت به آباد کردن دنیا و آخرت نه دعوت به جنگ و دعوت به کشتار، و دعوت با آزار و ظلمط، اسلام دین عقل و اندیشه و دین علم و حکمت، و دین تفزکر و تدبر، و دین تربیت و ادب است نه دین اسلحه و شمشیر، و دین جنگ و خونریزى، اسلام دین شمشزیر است سخنى بیمنطق، و کلامى بیدلیل است که مسیحیت یهودى مسلک غرزب براساس دشمنى با اسلام در دهانها انداخت و براى باور ندان آن به مردم حتى به خود مسلمانان نسبت به آن هزینه گزافى پرداخت و میپردازد.

سوال خود را مطرح کنید :